โครงการสอน


โครงการสอน

โครงการสอน

รหัสวิชา  PC54505   3(2-2-5)วิชานวัตกรรมเทคโนโลยีและ

สารสนเทศทางการศึกษา Innovation, Technology and 

Information in Education
สาขาวิชา    เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา

คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

าคเรียน    1 / 2555


 ___________________________________


คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการ

ศึกษา ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  การวิเคราะห์  ปัญหาที่

เกิดจากการใช้นวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศ  แหล่งเรียนรู้

และเครือข่ายการ เรียนรู้  การสร้าง  การออกแบบ  การนำไปใช้  

การประเมินผล  การปรับปรุงนวัตกรรม  สามารถเลือกใช้  ออกแบบ  

สร้าง ปรับปรุงนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่จะรับผิดชอบ

สอนในอนาคตได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับระดับการศึกษา  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี  

สามารถแสวงหาแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย  และเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน


วัตถุประสงค์


    
เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนจบตามหลักสูตรแล้วจะมีพฤติกรรมหรือความสามารถดังนี้
    
1. อธิบายความหมายของนวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศได้
   
2. ยกตัวอย่างนวัตกรรม  เทคโนโลยี และสารสนเทศที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้

3. ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของนวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศได้
  
4. บอกถึงปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศได้

5. บอกความหมายและประเภทแหล่งเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ได้

6. อธิบายพื้นฐานการออกแบบการเรียนการสอนได้

7. อธิบายรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้

8. ยกตัวอย่างรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้

9. อธิบายวิธีการเลือกใช้สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมได้

10. เสนอแนวทางในการสร้าง  ปรับปรุงนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียน

การสอนในรายวิชาได้อย่างน้อย รายวิชา

11. สามารถแสวงหาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมได้

12. ยกตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศได้อย่างน้อย เรื่องรููปแบบการเรียนการสอน


เป็นการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) การเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online 

Learning) กับการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้าในชั้นเรียนปกติ(Face-to-Face or TraditionalLearning)วิธีสอน
     
ใช้วิธีสอนแบบเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative Learning)  และวิธีสอนแบบร่วมมือ ( Cooperative Learning)เนื้อหาบทเรียน

หน่วยการเรียนที่ 1  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศ

หน่วยการเรียนที่ 2  หลักการ แนวคิด  ทฤษฎีเกี่ยวนวัตกรรมเทคโนโลยี และสารมสนเทศ

หน่วยการเรียนที่ 3  การสื่อสารเพื่อการเรียนการสอน

หน่วยการเรียนที่ 4  จิตวิทยาการเรียนการสอน

หน่วยการเรียนที่ 5  การออกแบบการเรียนการสอน

หน่วยการเรียนที่ 6  นวัตกรรมการเรียนการสอน

หน่วยการเรียนที่ 7  คอมพิวเตอร์

หน่วยการเรียนที่ 8  เครือข่ายอินเตอร์เน็ต

หน่วยการเรียนที่ 9  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนการสอน

หน่วยการเรียนที่ 10 แนวโน้มในอนาคตเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศกับการศึกษา

หรือการเรียนการสอน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น