บทที่ 1


หน่วยที่ 1 
ความรู้เพื่อนฐานเกียวกับนวัฒกรรม
เทคโนโลยีและการศึกษา


           นวัตกรรม หมายถึง ความคิดหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ไม่มีมาก่อน หรือเป็นการดัดแปลงจากของเก่าให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยนวัตกรรมจะแบ่งออกได้ 3 ประเภท 1. นวัตกรรมการศึกษา 2. นวัตกรรมการเรียนการสอน 3. นวัตกรรมการเรียนรู้ โดยนวัตกรรมการศึกษาจะใช้ในการจัดการศึกษา ส่วนนวัตกรรมการเรียนการสอนและนวัตกรรมการเรียนรู้จะใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เด็กเกิดความเรียนรู้


        และนวัตกรรมเป็นสิ่งที่จะต้องผ่านขั้นตอนสามขั้นนี้ คือ
              
               1.การคิดค้น
               2.การพัฒนา
               3.การนำไปปฏิบัติจริง ซึ่งมีความแตกต่างจากการปฏิบัติที่ผ่านมา


          เทคโนโลยี หมายถึง การนำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยจะต้องผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และต้องศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นอย่างดี และมีขั้นตอน เพื่อนำมาใช้ให้เกิดความสะดวกสบายและมีประโยชน์ ต่อตนเองและสังคม

          องค์ประกอบของเทคโนโลยี 1. เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ เป็นส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ มองเห็นและสัมผัสได้ 2. เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ เป็นนามธรรมสัมผัสไม่ได้ เป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้ใช้คอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์ 3. ระบบฐานข้อมูล เป็นการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ 4. เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการสื่อสารทางไกล โดยผ่านระบบการสื่อสารคมนาคมต่างๆ


ความสำคัญของเทคโนโลยี
                
               เป็นปัจจัยในการดำเนินชีวิตของมนุษย์
                  เป็นปัจจัยที่สำคัญในเรื่องของการพัฒนา
                  เป็นเรื่องราวของคนและธรรมชาติ

ซึ่งต้องยอมรับว่าในปัจจุบันนี้ในเรื่องเทคโนโลยีมีบทบาทและความสำคัญมาก ทั้งทางด้านการศึกษาหรือแม้กระทั้งการทำงาน เพราะจะมีความสะดวกรวดเร็วขึ้น และสามารถให้เราเรียนรู้สิ่งต่างๆได้รวดเร็วยิ่งขึ้นเพียงแค่ผ่านจอสี่เหลี่ยมไปแค่นี้เอง หรือแม้แต่ในชีวิตประจำวันของเราเทคโนโลยีก้อมีบทบาทมากเช่นกัน เช่น หม้อหุงข้าว เครื่องซักผ้า ตู้เย็น ซึ่งเป็นสิ่งที่จะต้องมีทุกบ้านอยู้แล้ว
ดังนั้นจึงทำให้เทคโนโลยีมีความสำคัญในการดำเนินชีวิตของเรามาก

                 ประโยชน์ของเทคโนโลยี

-                    ช่วยให้คุณภาพของชีวิตมนุษย์ดีขึ้น
-                    ช่วยให้มีความสะดวกสบายขึ้น
-                    ช่วยให้ทันสมัยขึ้น
-                    ช่วยประหยัดเวลา
-                    ช่วยในการทำงานและการศึกษา


           แต่เทคโนโลยีไม่ได้มีแค่ข้อดีเพียงอย่างเดียว ข้อเสียก็มีเช่นกันถ้ามนุษย์เราไม่รู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์ก็จะเกิดผลเสียต่อเราเช่นกัน เช่นเกิดภัยธรรมชาติ อาจจะทำให้เรารู้สึกขี้เกียจทำงานมากขึ้น เพราะเนื่องมาจากสะดวกสบายจนเกินไป


         สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ โดยได้ผ่านการประมวล คำนวณ วิเคราะห์มาแล้วและแปลความหมายเป็นข้อความ ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ เช่น การกดเงินจากATM เป็นต้น สารสนเทศนำมาใช้อย่างกว้างขวางมาก ทั้ง ธุรกิจ กฎหมาย วิทยาศาสตร์ การศึกษา การแพทย์ ในชีวิตประจำวัน ต่างๆเป็นต้น


             ตัวอย่างสารสนเทศ เช่น
                วิทยุ
                โทรทัศน์
                หนังสือพิมพ์ , ข่าวต่างๆ
                โทรศัพท์มือถือ
                คอมพิวเตอร์ ฯลฯ


                  ทฤษฎีสารสนเทศ


ทฤษฎีสารสนเทศ คือ ข้อมูลทางสถิติธรรมชาติ เป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการวัดขึ้น และได้ข้อสรุปเป็น ค่าเฉลี่ย และสถิติ ซึ่งถึงแม้จะวัดอย่างละเอียดยังไงก้อเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนอยู่ดี จึงได้ใช้การคาดเดาในการวัดรวมอยู่ด้วย

                    ประโยชน์ของสารสนเทศ

1.ใช้ในการวางแผนการบริหาร
2.ใช้ในการตัดสินใจ
3.ใช้ในการควบคุมสถานการณ์และสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น
4.เพื่อใช้ในการบริหารงานให้มีระบบยิ่งขึ้น

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การนำเทคโนโลยีที่ใช้จัดการสารสนเทศ เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมข้อมูล ข่าวสารต่างๆ การประเมินผล การแสดงผลลัพธ์ต่างๆการทำสำเนา หรือแม่แต่การสื่อสารโทรคมนาคมต่างๆ
    เพื่อให้เป็นสารสนเทศที่เหมาะสมและมีประโยชน์มากมากที่สุด      ในปัจจุบันนี้สารสนเทศเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันไปแล้วและมีบทบาทสำคัญต่อ      คนในทุกๆระดับ  ดังนั้น เทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีประโยชน์หลายอย่าง เช่น

1.ทำให้คุณภาพชีวิตของคนในสังคมดีขึ้น
2.ทำให้สังคมมีความเท่าเทียมกัน มีการกระจายโอกาสทางการศึกษา
3.ทำให้มีสื่อการเรียนการสอนมากขึ้น เช่นการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์
4.เพื่อให้มีการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติได้ดีขึ้น
5.ใช้คอมพิวเตอร์มาใช้ในการป้องกันควบคุมอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆในประเทศ


   นวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศ เป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามยุคสมัย เราจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ เพื่อจะได้สามารถปรับตัวและรู้เท่าทันในสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น